Click Here!

BUDŽET VLADE BRČKO DISTRIKTA ZA
FISKALNU GODINU 2001

Zadatak: Zadatak Vlade Brčko Distrikta je da obezbijedi otvorene, transparentne i odgovorne službe za građane Distrikta. Takvu službu će obezbijediti preko devet odjeljenja, Skupštine i sudova. Gradonačelnik je glavni izvršni službenik i odgovara Skupštini i građanima za efektno sprovođenje politike i postupaka koje odredi Skupština. Skupština predstavlja zakonodavni dio vlasti u Distriktu i odgovorna je za održavanje fiskalne odgovornosti i zakonodavnog nadzora cijele vlasti u Distriktu. Skupština svoju kontrolu i nadzor izvršava na tri nivoa. Ona mora da razmotri i usvoji sve osnovne zakonodavne akte Vlade. Ona mora da odobri sve rashode Vlade i odgovorna je za skupljanje sredstava za plaćanje programa i mjera koje usvoji. Skupština mora da drži izvršnu vlast odgovornom za sprovođenje njene politike i programa.

Ciljevi u budžetskoj godini: Tokom ove fiskalne godine Vlada Distrikta će se koncentrisati na četiri bitna pitanja. Kao prvo, Distrikt će uspostaviti fiskalnu disciplinu u skladu sa prelaskom BiH na tržišnu ekonomiju. Kao drugo, posvetiće se značajnom ekonomskom rastu cijele zajednice. Kao treće, Distrikt će se angažovati na obezbjeđivanju čiste pijaće vode u domovima svih građana do kraja fiskalne godine. I konačno, planiran je kvalitetan i potpuno pokriven sistem zdravstvene zaštite.


Ukupan budžet:


Odjeljenje Budžet Zaposleni

Administrativna podrška 1.379.555 KM 41
Finansije i budžet 1.295.938 KM 41
Javni registar 2.540.785 KM 88
Zdravstvo,javne usluge i bezbjednost 20.543.024 KM 594
Poljoprivreda i šumarstvo 988.836 KM 32
Urbanizam 2.234.310 KM 90
Javni poslovi 8.693.900 KM 75
Obrazovanje 16.914.622 KM 703
Komunalno 15.843.775 KM 175
Skupština Distrikta 595.593 KM 7
Uprava prihoda Distrikta 1.971.715 KM 75
Policija 7.789.971 KM 375
Sudstvo 2.441.907 KM 88
UKUPNO SVE 83.233.931 KM 2384
Dodatak za posebno zalaganje 600.000 KM
Kapitalne potrebe 10.000.000 KM
UKUPNO SVE 93.833.931 KM

PREGLED SVIH POTENCIJALNIH PRIHODA PO IZVORIMA

Izvor Suma

Porezi, takse i nadoknade 24,903,951

Zdravstveno osiguranje 13,300,000
Naplata električne energije 12,000,000
Prihodi od carina 25,000,000
Prihodi od naplate vode 3,500,000
Iznajmljivanje prostora 2,500,000
Ostali neporeski prihodi i takse 2,629,980
Očekivani prihodi od carina iz 2000. god. 10.000.000
Ukupno prihodi 93,833,931


Pri projektovanju prihoda u ovom budžetu imalo se u vidu nekoliko bitnih pretpostavki.
- Svi porezi prikupljeni u Distriktu biće korišteni u budžetu Distrikta.
- Prihodi od zdravstvenog osiguranja ostvareni u Distriktu će, u skladu sa sporazumom sa entitetima, ostati u Distriktu za potrebe zdravstvene zaštite u Distriktu.
- Prihodi od carina će biti na raspolaganju Distriktu za finansiranje usluga građanima.
- Distrikt se kreće ka kapitalističkoj ekonomiji naplaćivanjem minimalnih renti za sve postojeće stambene i poslovne prostore.
- Porezi će biti ujednačeni i svedeni na nivo na kome ih je moguće skupljati.
- Svi prihodi Distrikta će biti skupljani od strane Uprave prihoda i trošeni u skladu sa budžetskim procesima.

Prilog: PLAN PRIHODA BRČKO DISTRIKTA ZA 2001 GODINU
PO VRSTAMA PRIHODA

(u KM)
KLASA POD-KATEGORIJA GLAVNAGRUPA ANALIT.KONTO O P I S P L A N2001. GOD
700000 P R I H O D I 93.833.931
711000 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 2.262.931
711100 Porezi na dobit pojedinaca 1.329,931
711111 Porez na dob. od privredne i prof. djel. 1.232.951
711112 Porez na dobit od poljoprivred. djel. -
711115 Porez na prihod od imov. prava 97.000
711200 Porez na dobit preduzeća 933.000
711211 Porez na dobit preduzeća 933.000
712000 Doprinos za soc zaštitu 7.850.000
712100 Doprinos za socijalnu zaštitu 7.850.000
712111 Doprinos za zdravstveno osiguranje 7.850.000
712115 Dodatni doprinosi za zdrav. osiguraće -
712122 Doprinos za penz. i inval. osiguraće -
712123 Doprinos za osiguranje od nezaposl. -
713000 Porezi na plate i radnu snagu 2.000.000
713100 Porezi na plate 2.000.000
713111 Porez na platu zaposlenih radnika 1.800.000
713112 Porez na platu samostal. privrednika 200.000
714000 Porez na imovinu 840.000
714100 Porez na imovinu 840.000
714111 Porez na imovinu 147.000
714121 Porez na nasleđe i poklone 41.000
714131 Porez na promet nepokretnosti 652.000
715000 Domaći porezi na dobra i usluge 14.503.000
715100 Porezi na prodaju dobara i usluga ukupni promet ili dodanu vrijednost 14.493.000
715131 Porez na promet proiz. iz tarif. broja 1 8.890.000
715132 Porez na promet proiz. iz tarif. broja 2 1.572.000
715141 Porez na promet usluga 4.031.000
715400 Akcize 10.000
715411 715417 Posebni porezi - akcize 10.000
715900 Ostali porezi na promet proiz. i usluga -
715911 Ostali porezi na promet proiz. i usluga -
716000 Porez na međun. trgovinu i transakcije 25.000.000
716100 Uvozne pristojbe 25.000.000
716111716119 Carine i ostale carinske obaveze 25.000.000
719000 Ostali porezi 2.504.000
719100 Ostali porezi 2.504.000
719111 Ostali porezi 2.504.000
722000 Naknade i takse 38.874.000
722100 Administrativne takse 1.558.000
722131 Administrativne takse 1.558.000
722300 Komunalne takse 660.000
722311 Komunalne takse na firmu 660.000
722321 Ostale komunalne takse -
722500 Posebne naknade i takse 2.278.000
722521 Vodna naknada 225.000
722531722533 Naknade za puteve, za registrac. vozila, naknada za puteve na naftne derivate 1.699.000
722599 Ostale naknade 354.000
722600 Prihodi od vlastitih djelatnosti 34.378.000
721122 Prihodi od zakupa nepokretnosti 2.500.000
722611 Prihodi od pružanja komunalnih usluga 3.500.000
722612 Prihodi od stanarine 190.000
722613 Prihodi od zdravstvenih usluga 5.450.000
722614 Prihodi od isporuke elekt. energije 12.000.000
722615 Prihodi od ostalih usluga elektrodis. 150.000
722616 Prihodi od polaganja vozačkih ispita 300.000
723139 Ostali neporeski prihodi 288.000
Očekivani prihodi od carina iz 2000.g 10.000.000


Pregled troškova


Troškovi Nabavka i Stalna
Odjeljenje osoblja ugovori Sredstva Ukupno Zaposl- eni
Administrativna podrška 1.088.189 246.366 45.000 1.379.555 41
Finansije i budžet 854.185 339.045 102.708 1.295.938 41
Javni registar 1.604.569 840.916 95.300 2.540.785 88
Zdravstvo, javne usluge i bezbjednost 10.548.462 7.994.562 2.000.000 20.543- .024 594
Poljoprivreda i šumarstvo 879.836 109.000 0 988.836 32
Urbanizam 2.054.885 107.925 71.500 2.234.310 90
Javni poslovi 1.435.375 6.602.775 655.750 8.693.900 75
Obrazovanje 12.492.378 3.970.244 452.000 16.914.6- 22 703
Komunalno 2.273.078 13.465.697 105.000 15.843.775- 175
Skupština Distrikta 595.593 0 0 595.593 7
Uprava prihoda Distrikta 1.761.515 116.200 94.000 1.971.715 75
Policija 7.104.571 315.900 369.500 7.789.971 375
Sudstvo 2.300.657 135.250 6.000 2.441.907 88
Dodatak za posebno zalaganje 600.000 - - 600.000 -
Budžet za kapitalne potrebe - - 10.000.000 10.000.000 -
Ukupno sve 45.593.293 34.243.880 13.996.758 93.833.931 2- 384

Pregled prihoda


I z v o r I z n o s
Porezi, takse i naknade 24.903.951,00 KM
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 13.300.000,00 KM
Prihodi od električne energije 12.000.000,00 KM
Prihodi od carina 25.000.000,00 KM
Doprinosi za vodu 3.500.000,00 KM
Iznajmljivanje poslovnog i stambenog prostora 2.500.000,00 KM
Ostali neporeski prihodi i takse 2.629.980,00 KM
Očekivani prihodi od carina iz 2000. godinu 10.000.000,00 KM
Ukupno prihodi 93.833.931,00 KM


PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA


Naziv odjeljenja: Administrativna podrška
Ekonomski kod: 10

Zadatak:
Odjeljenje za administrativnu podršku radi zajedno sa gradonačelnikom na razvijanju cjelovite strategije za sprovođenje programa i službi za građane Distrikta. Pomaže gradonačelniku u informisanju različitih segmenata zajednice o radu i rezultatima Vlade. Obezbjeđuje pošteno i nepristrasno tretiranje svakog građanina. Informiše građane Distrikta o svim odlukama i programima Distrikta.


Opis programa rada:
Odjeljenje za administrativnu podršku obezbjeđuje osoblje i administrativnu pomoć izvršnoj vlasti Distrikta. Pomaže gradonačelniku u izradi nacrta zakona, odnosima sa zajednicom i nastupima pred Skupštinom. Pored toga Odjeljenje se bavi i protokolom i odnosima sa sredstvima javnog informisanja, priprema i proslijeđuje sve materijale za sjednice Skupštine i Vlade.


Pregled odjeljenja po prirodi troškova:


Kod Pododjeljenje Troškoviosoblja Materijal iusluge Stalnasredstva Ukupno Zaposlenih
101 Kabinet gradonačelnika 366.073 182.000 19,000 567.073 11
102 Pravni tim 274,314 25,666 18,000 317,980 10
103 Odnosi sa entitetima 87.948 14,500 2,000 104.448 3
104 Stručna služba 128.258 6,200 3,500 137.958 7
105 Podrška Mjesnim zajed. 109,935 5,500 0 115.435 5
106 Kanc.za žalbe građana 121,661 12,500 2,500 136,661 5
Ukupno 1,088,189 246.366 45,000 1379.555 41

PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA

Naziv odjeljenja: Odjeljenje za budžet i finansije
Ekonomski kod : 11


Zadatak:
Ovo odjeljenje ima najvažniju ulogu u racionalnoj kontroli i primjeni fiskalne politike i budžeta Distrikta. Ono će usklađivati, razvijati i kontrolisati godišnji program rada i službe Distrikta. Služiće kao glavni savjetnik gradonačelniku i Skupštini i sastaviće godišnji izvještaj o poslovima i finansijama Distrikta za građane, Skupštinu i gradonačelnika.

Opis programa rada:
Odjeljenje za budžet, finansije i poreze odgovorno je za raočunovodstvo, nabavku, fakturisanje i administraciju o zaposlenima i platama. Odgovorno je za održavanje glavne knjige i za primjenjivanje svih procedura izvršne vlasti koje su u vezi sa finansijama. [ef odjeljenja je glavni savjetnik gradonačelniku i Skupštini za razvijanje i primjenu finansijskih i investicionih planova. Odgovorno je za nabavke i velike troškove kako bi se osigurao fiskalni integritet Distrikta. Kroz pododjeljenje za osoblje, odgovorno je za obezbjeđivanje osoblja za sva odjeljenja i koordinaciju obuke za unapređivanje osposobljenosti svih zaposlenih u Distriktu.


Pregled odjeljenja po prirodi troškova

Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijal i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
111 Budžet i računovodstvo 297.180 279,606 8,000 584.786 12
112 Osoblje i plate 164,903 15,520 63,708 244,131 9
113 Nabavka 168,567 16,594 12,000 197,161 8
114 Fakturno i informatika 223.535 27,325 19,000 269.860 12
Ukupno 854.185 339,045 102,708 1.295.938 41


PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA


Naziv odjeljenja: Odjeljenje za javni registar
Ekonomski kod: 12

Zadatak:
Odjeljenje za javni registar vrši stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Distrikta.

Opis programa rada:
- Sprovođenje zakona i drugih propisa BiH, Distrikta;
- Održavanje javnog registra, arhive, razvijanje procedure bilježenja i arhiviranja javnih dokumenata i dr. materijala;
- Nadzor arhive i javnog registra Distrikta;
- Utvrđivanje uslova i mjera za uništavanje dokumenata i arhiva za koje ne postoji obaveza čuvanja;
- Izdavanje izvoda iz javnih registara građanima i pravnim licima (subjektima);
- Održavanje zemljišnog katastra i dr..

Pregled odjeljenja po karakteru troškova


Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijal i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
121 Javni registar 491.399 334,680 43,000 869.079 24
122 Lične i putne isprave 283,632 272,000 34,800 590,432 14
123 Katastar 444.033 180,370 0 624.403 21
124 Pisarnica 268.241 42,866 10,000 321.107 24
125 Kancelarija za registraciju 117,264 11,000 7,500 135,764 5
UKUPNO 1.604.569 840,916 95,300 2.540.785 88


PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA

Naziv odjeljenja: Odjeljenje za zdravstvo, javnu sigurnost i
usluge građanima
Ekonomski kod: 13


Zadatak:
Odjeljenje za zdravstvo, javnu sigurnost i usluge građanima očekuje da će se planirana sredstva za 2001. godinu odobriti, jer sa ovim sredstvima će moći uspješno izvršavati sve zadatke iz djelokruga svoga rada, a u cilju unapređenja zdravlja i podizanja nivoa zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, javne sigurnosti i sporta i kulture za cjelokupno stanovništvo Brčko Distrikta pod jednakim uslovima.

Opis programa rada:
Ovo odjeljenje radi na području Distrikta Brčko i sa svojih 6 pododjeljenja treba da osigura integraciju tri postojeće administracije u jedinstven sistem kroz slijedeće usluge:
- Primarna zdravstvena zaštita i snabdijevanje lijekovima i sanitetskim materijalom stanovnika Brčkog,
- Bolnička, konsultativno-specijalistička i dijagnostička zaštita stanovnika Brčkog,
- Usluge javnog zdravstva i zdravstvenog osiguranja u Brčko Distriktu,
- Socijalna zaštita djece, braka, i porodice, psihološka i gerijatrijska zaštita,
- Zaštita od požara, spašavanje i zaštita od elementarnih nepogoda i
- Administracija potrebna za funkcionisanje ovog odjeljenja.

Pregled odjeljenja po prirodi troškova


Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijal i usluge Stalnasredstva Ukupno Zaposlenih
131 Administracija 409,314 755,510 0 1,164,824 18
132 Primarna zdrav. zaštita 4.052.832 1,783,510 0 5.836.342 230
133 Sekundar. zdrav. zaštita 4.885.093 4,855,753 2.000.000 11.740.846 277
134 Socijalni rad 544,545 559,789 0 1,104,334 30
135 Vatrogasna služba 546,743 12,000 0 558,743 33
136 Sport i kultura 109,935 28,000 0 137,935 6
Ukupno 10.548.462 7.994.562 2.000.000 20.543.024 594

PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA

Naziv odjeljenja: Poljoprivreda i šumarstvo
Ekonomski kod: 14

Zadatak:
Odjeljenje za poljoprivredu i šumarstvo odgovorno je za zaštitu dragocjenih prirodnih resursa i za podsticanje efikasnog razvoja poljoprivrede, eksperimentalnih farmi i efektivnijih metoda za uzgoj, ubiranje i prodaju poljoprivrednih proizvoda.


Opis programa rada:
Održavanje i briga o šumama u distriktu. Sječa, pošumljavanje i poslovi na pilanama su odgovornost ovog odjeljenja.


Predviđeni rezultati za fiskalnu godinu:
Završiti ugovorene aranžmane za usluge mljevenja za Tuzlanski kanton. Napraviti program obuke za poljoprivrednike o obradi zemlje plitkim plugom.. Izvršiti koordinaciju ubiranja i pravilnog skladištenja proizvoda na terenu da bi im se produžio rok trajanja, a samim tim i proširilo tržište. Unaprijediti koncepte pakovanja zbog postizanja konkurentnosti na tržištu. Koordinisati izlazak na tržište drugih dijelova BiH i bivših jugoslovenskih republika.


Pregled odjeljenja po prirodi troškova:


Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijal i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
141 Poljoprivreda 212.897 30,200 0 243.097 7
142 [umarstvo 153.909 23.200 0 177.109 7
143 Inspekcija 395.766 32,200 0 427.966 13
144 Administ.podrška 117.264 23.400 0 140.664 5
Ukupno 879.836 109.000 0 988.836 32


PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA


Naziv odjeljenja: Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne
poslove i privredni razvoj
Ekonomski kod: 15


Zadatak:
Ovo odjeljenje se bavi stvaranjem okruženja za razvoj stabilne privrede, urbanizma, zapošljavanja i stambene izgradnje u Distriktu Brčko. Služi kao primarno odjeljenje za unapređenje opštih uslova pri razvoju ambijenta za zadržavanje, privlačenje i proširenje poslovanja, kao i za ponovni razvoj stambenih i prostornih uslova u Distriktu. Obavljanjem ovih poslova mogućnosti za zapošljavanje i unapređeni uslovi stanovanja će biti poboljšani za sve građane Distrikta .


Opis programa rada:
Izrada prostorno-planske dokumentacije, građevinarstvo, imovinska pitanja, pitanja stanovanja, izvršavanje odluka MESK-a, pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, privatizacija, pitanja obnove i razvoja, sprovođenje restitucije i priprema stanova i ostale državne imovine za privatizaciju.


Pregled odjeljenja po prirodi troškova


Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Nabavke i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposleni
151 Urbanističko planiranje 574.950 11,025 11,500 597.475 22
152 Imovinsko-pravni odnosi 403,095 6,600 - 409,695 20
153 Stambena komisija 303,630 32,500 - 336,130 15
154 Privredni razvoj 388.437 7,800 - 396.237 16
155 Inspekcije 384,773 50,000 60,000 494,773 17
Ukupno 2.054.885 107,925 71,500 2.234.310 90


PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA

Naziv odjeljenja: Javni poslovi
Ekonomski kod: 16

Zadatak:

Putevi, parkovi, javni objekti, stambeni objekti i poslovni prostori, opšti poslovi, stručni nadzor, održavanje vozila, sve to na nivou cijelog Distrikta.

Opis programa rada:
Održavanje gore navedenih objekata, svi poslovi iz oblasti prava, finansija i stručnog nadzora.

Pregled odjeljenja po prirodi troškova

Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijali usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
161 Putevi i parkovi 383.307 84,850 0 468.157 22
162 Javne zgrade 213,274 3.349.848 19,750 3.582.872 9
163 Stambeno 248,453 1,868,274 308,000 2,424,727 15
164 Opšti poslovi 242,213 95,800 28,000 366,013 8
165 Održavanje vozila 348,128 1,204,003 300,000 1,852,131 21
Ukupno 1.435.375 6.602.775 655,750 8.693.900 75


PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA


Naziv odjeljenja: Obrazovanje
Ekonomski kod: 17


Zadatak:
Stvaranje regulative vezane za obrazovanje. Održavanje registara iz oblasti obrazovanja i finansija, razvijanje individualnih metoda u procesu obrazovanja. Koordinacija sa roditeljima u pronalaženju optimalnih uslova za funkcionisanje škola. Saradnja sa drugim organizacijama u cilju podizanja nastavnog procesa u školama na viši nivo.

Opis programa rada:
Pododjeljenje za zajedničke poslove u obrazovanju bavi se poslovima vezanim za oblast rada odjeljenja za obrazovanje:
- pravnim poslovima
- finansijama
- socijalnim poslovima
- inspekcijom
- odnosima roditelja i nastavnika


Pregled odjeljenja po prirodi troškova:

Kod Pododjeljenje Troškoviosoblja Materijal i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
171 Predškol. i osnovno škol. obrazovanje 8.074.359 2.148.944 400,000 10.623.303 481
172 Srednjoškol. obrazovanje 3.659.111 1.355.480 52,000 5.066.591 185
173 Obdanište 318.812 128.720 0 447.532 21
174 Zajednički poslovi 381.464 337.100 0 718.564 13
175 Nastavni centar 58.632 58.632 3
Ukupno 12.492.378 3.970.244 452,000 16.914.622 703

PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA


Naziv odjeljenja : Odjeljenje za komunalne poslove
Ekonomski kod: 18

Zadatak:
Još uvijek se donose odluke u vezi sa organizacionom strukturom ovog odjeljenja kao i o njegovim konačnim komponentama. Ovaj budžet treba da obezbijedi finansijsku strukturu i kontrolni mehanizam dok odjeljenje dobija svoj konačan oblik.


Opis programa rada:
Ovo odjeljenje ima odgovornost za kombinovanje komunalnih službi baziranih na entitetima (gradska čistoća, vodovod i kanalizacija i električna energija) u jedinstven sistem sa objedinjenim cijenama i kvalitetom usluga u cijelom Distriktu.


Pregled odjeljenja po prirodi troškova

Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijal i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
181 Gradska čistoća 588,519 277,700 60,000 926,219 55
182 Vodovod i kanalizacija 657,411 1.348.697 45,000 2.051.108 58
183 Električna energija 781,271 11.808.400 0 12.589.671 55
184 Administracija 245,877 30,900 0 276,777 7
Ukupno 2,273,078 13.465.697 105,000 15.843.775 175


PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA


Odjeljenje: Skupština Distrikta
Ekonomski kod: 19

Zadatak:
Skupština je zakonodavno tijelo Vlade Distrikta. Staraće se o savjetovanju Vlade vezano za politiku sprovođenja programa javnih službi za građane Brčkog.
Opis programa rada:
Ovaj organ predstavlja potporu i direktnu podršku predsedniku i članovima Skupštine. Skupština je odgovorna da odredi službe koje će da služe građanima Brčko Distrikta. Skupština određuje poreze i takse koji se moraju platiti za određene usluge i direktno je odgovorna građanima za integritet, efikasnost i efektivnost Vlade Distrikta po određenim zakonima i stalnim postupcima u organizaciji, za odobravanje i uvid u budžetske rashode i prihode i zakonodavno nadgledanje viših administrativnih i izvršnih službenika. Predsednik i članovi Skupštine su odgovorni da se svi predloženi rashodi identifikuju, a specifične izvore prihoda potvrdi direktor Uprave prihoda Distrikta.

Predviđeni rezultati za sledeću fiskalnu godinu:
Odobravanje i zakonodavno nadgledanje budžeta Distrikta i svih dopuna s tim u vezi.. Određivanje ujednačenih poreza i izvora prihoda za podršku planu rada Distrikta, razmatranje i odobravanje zakona, pravila i postupaka za efikasno pružanje usluga građanima Distrikta. Stara se o zakonodavnom nadgledanju izvršnih vlasti Distrikta, Uprave prihoda Distrikta, sudstva i pravosudnih funkcija, osigurava odgovorne službe i otvorene, transparentne i efikasne procese u poslovima Distrikta. Skupština Distrikta nosi najveću odgovornost za integraciju svih službi Distrikta sa etnički izbalansiranom, profesinalnom radnom snagom kao i za usađivanje svijesti u administraciju da je jedina svrha Vlade služenje građanima.
Pregled odjeljenja po prirodi troškova

Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijal i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
19 Skupština 595,593 0 0 595,593 7
Ukupno 595,593 0 0 595,593 7

PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA

Naziv odjeljenja: Uprava prihoda Distrikta
Ekonomski kod: 20

Zadatak:
Odjeljenje će prikupljati i brinuti se o sredstvima, kapitalu i plaćanjima na osnovu zakonskog ovlašćenja Skupštine i odgovarajućih zakona.

Opis programa rada:
Ovo odjeljenje je odgoorno za prikupljanje svih prihoda naplaćenih od strane institucija Distrikta pod njegovom organizacionom strukturom. Nadgleda službu plaćanja. Uprava pravi konačni obračun svih obaveza Distrikta. Brine se o mehanizmu unutrašnje kontrole da bi zaštitila finansijski integritet službenika i Vlade Distrikta po statutu.

Predviđeni rezultati za fiskalnu godinu:
Prikupljanje 90% svih sredstava koje duguje vlada Distrikta. Povećanje naplate računa za gradsku čistoću, vodovod i kanalizaciju i električnu energiju na 85 %. Sprečavanje bilo kakvog neovlašćenog trošenja sredstava Distrikta. Sprovođenje i primjenjivanje naplate poreza, taksi i ostalih naplata. Identifikovanje svih izvora prihoda i njihovo dovođenje pod zakonsku kontrolu. U sistemu plaćanja kontrolisanje pravilnog usmjeravanja javnih prihoda budžeta Distrikta.
Ohrabrivanje poreskih obveznika će povećati disciplinu i odgovornost vezano za izvršenje zakonom regulisanih obaveza na cijeloj teritoriji Distrikta. Racionalizacijom gotovinskog plaćanja obezbijedićemo građanima jednostavno i brzo plaćanje obaveza i u isto vrijeme učestao i brz priliv prihoda. Ovo odjeljenje će se brinuti o dnevnom obračunu i o ostalim podacima za efikasnu kontrolu i određivanje poreskih obaveza.


Pregled odjeljenja po prirodi troškova


Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijal i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
201 Uprava 1.761.515 116,200 94,000 1.971.715 75
Ukupno 1.761.515 116,200 94,000 1.971.715 75

PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA


Naziv odjeljenja: Policija Distrikta
Ekonomski kod: 21

Zadatak:
Policija Distrikta Brčko radi u skladu sa principom da svaki građanin ima vlastito i suvereno pravo na slobodu djelovanja i izražavanja sve dok on ili ona ne ugrozi prava ostalih građana ili javnosti uopšte kako je to određeno važećim zakonima Distrikta ili entiteta. Pripadnici policije Distrikta će ovo pravo štititi i posvetiti svoje živote služenju svim građanima Distrikta.


Opis programa rada:
Dužnosti policije Distrikta podrazumijevaju: kontrolu saobraćaja, patroliranje, sprečavanje delinkvencije, istraživanje zločina, kontrolu poroka kao i unutrašnje aktivnosti u vezi sa organizacijom razvoja, planiranja, koordinisanja i kontrole. Odjeljenje je odgovorno za redovne izvještaje gradonačelniku i Skupštini Distrikta, kojoj je odgovorno za dosledno izvršavanje svojih obaveza. Odjeljenje je odgovorno za zaštitu života i imovine građana i njihovog prava na pristup javnim objektima i prava na slobodu kretanja. Odjeljenje je odgovorno za održavanje visokog nivoa spremnosti i profesionalizma.


Predviđeni rezultati za fiskalnu godinu:
Budući da je Distrikt nedavno uspostavljen, teško je ustanoviti standarde rada kojima bi se mjerili napori odjeljenja. Detaljan izvještaj o zločinima, nesrećama i javnoj službi će biti održavan i predat tokom godine, što će predstavljati osnovu za procjenu rada u narednim godinama.

Pregled odjeljenja po prirodi troškova:

Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijal i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
211 Uniformisana policija 6,264,668 302,000 362,000 6,928,668 320
217 Administracija 839,903 13,900 7,500 861,303 55
Ukupno 7,104,571 315,900 369,500 7,789,971 375


PREGLED BUDŽETA
ODJELJENJA

Odjeljenje: Sudstvo
Ekonomski kod: 22

Zadatak:
Sud ima aktivnu ulogu u krivičnim i građanskim postupcima pri iznošenju dokaza- bez konsultovanja sa zainteresovanim stranama- a u cilju utvrđivanja “materijalne istine” u određenom slučaju.


Opis programa rada:
Statut Brčko Distrikta i ostali odgovarajući zakoni predviđaju značajne inovacije u organizaciji sistema sudstva u Brčko Distriktu. Biće uspostavljeni Osnovni i Apelacioni sud. Osnovni sud će biti nadležan za krivične, prekršajne i privredne slučajeve kao prvostepeni sud. Apelacioni sud će imati apelacionu nadležnost nad Osnovnim sudom, sa mogućnošću da donese valjan pravni lijek na odluke Osnovnog suda. Statutom Distrikta ustanovljena je Kancelarija Javnog tužioca koja obrađuje sve slučajeve i pred Osnovnim i pred Apelacionim sudom.


Predviđeni rezultati za fiskalnu godinu:
Osnovni i Opštinski sud su za protekle tri godine rješavali oko 5000 slučajeva godišnje.


Pregled odjeljenja po prirodi troškova


Kod Pododjeljenje Troškovi osoblja Materijal i usluge Stalna sredstva Ukupno Zaposlenih
221 Sudovi 2.059.491 119,000 0 2.178.491 80
220 Tužilaštvo 241,166 16,250 6,000 263,416 8
Ukupno 2.300.657 135,250 6,000 2.441.907 88


BUDŽET KAPITALNIH POTREBA
2001


Dole nabrojane kapitalne stavke odabrane su iz razloga unapređivanja radne efikasnosti Vlade Distrikta sa naglaskom na pružanje usluga građanima Brčkog. U svakom slučaju, sa izuzetkom Magnet škole, predložene stavke izabrane su jer zadovoljavaju ovaj zahtjev, a takođe grade i sposobnost oslanjanja na vlastite mogućnosti, više nego na vanjske ugovarače za sve poslove u Distriktu.
Magnet škola je stavljena na budžet jer predviđa da će mladi ljudi i njihovi roditelji osjetiti da vrijednost prilike za izuzetno obrazovanje premašuje cijenu oslobađanja od starih predrasuda.


S t a v k a : Procijenjeni trošak:
Rovokopač, otprilike klase Case 580 80,000 KM
Sistem za prečišćavanje vode 3,000,000 KM
Korpa za popravke gradske rasvjete, električni aparat 120,000 KM
Kamioni za smeće, za potrebe stambenih objekata 3 komada po 200,000 600,000 KM
Kamion za kontejnere, za potrebe poslovnih objekata, za kontejnere zapremine 6 kub. metara 600,000 KM
Utovarivač sa kašikom 2 do 3 metra 320,000 KM
Presa za smeće sa pojačanjima 800,000 KM
Mali buldožer, otprilike klase D7 350,000 KM
Transportna prikolica od oko 30 tona 80,000 KM
Kamion kiper, 3 komada po 120,000 360,000 KM
Dodaci za čišćenje snijega za kipere 75,000 KM
Veliki rovokopač, otprilike veličine Cat 235 220,000 KM
Grejder-mašina za održavanje makadamskih puteva 350,000 KM
Mašina za zaprašivanje komaraca sa pikapom 65,000 KM
Valjak sa glatkim točkovima, sopstveni pogon, vodeni balast 140,000 KM
Mali valjak sa motorom 60,000 KM
Valjak sa gumama, traktorski pogon 80,000 KM
Kosilice 4 komada po 25,000 KM 100,000 KM
Raspršivač za asfalt sa rezervoarom od 10,000 litara 400,000 KM
Finišer sa polagačem od oko 3m 200,000 KM
Pravljenje rovova za spaljivanje smeća na 3 područja u Brčkom 40,000 KM
Pravljenje anaerobnog kanalizacionog digestora 210,000 KM
Razvijanje srednje Magnet škole 750,000 KM
Popravka i rekonstrukcija kuća raseljenih lica 1,000,000 KM
Ukupno 10,000,000 KM

Dodatne kapitalne potrebe

S t a v k a S u m a :
Mali kopač rupa za stubove 4500 KM
Kamion za postavljanje stubova 220,000 KM
Kompjuterizacija opreme za fakturisanje 11,000 KM
Mala mašina za čišćenje snijega 10,000 KM
Podzbir potreba za koje trenutno nisu namijenjena sredstva 235,500 KM 

BRCKO DISTRIKT
webmaster@brcko.org

HOSTED BY WEBIGGER
Distrikt Brčko Copyright (c) 2000
.

 

Optimizirano za :
IE4 (800 x 600)

 

VRATI SE NA POCETAK HOME PAGE AKTUELNOSTI PLAN BRCKO SITE-a KONTAKTIRAJTE NAS BRCKO - VIRTUELNI GRAD VASA REKLAMA NA BRCKO SITE-u BRCKO DREAM TEAM GALERIJA BRCKO LINKOVI BRCKO TEAM VAM POMAZE MALI OGLASI STRANICA O BRCKOM